Varnostni elaborati

Varnostni elaborat nastane na podlagi celovitega (temeljitega) posnetka in analize stanja, zajemati pa mora naslednje vsebinske dele: predstavitev naročnika, projektni pristop, posnetek in analizo stanja, oceno ogroženosti, ugotovitve, obvladovanje varnostnih tveganj in sprememb, predlog varnostnih izboljšav, prioritete, uvajanje varnostnih standardov, terminski plan, finančno konstrukcijo (potrebna sredstva za varnostne izboljšave), način implementacije varnostnega elaborata, potrebni odzivi vodstva, priporočila vodstvu.


Izdelava varnostnih elaboratov je lahko eden od načinov poslovno-varnostnega svetovanja, ali pa se naročnik odloči, da se angažira usposobljen zunanji izvajalec za vzpostavitev integralnega (celovitega) varnostnega sistema. To pa pomeni, da se v prvi fazi izdela varnostni elaborat, v drugi fazi – ko vodstvo elaborat odobri – pa se pristopi k implementaciji elaborata. Implementacija elaborata pomeni realizacijo vseh predlaganih varnostnih izboljšav, ki se (izhajajoč iz dosedanje prakse) nanašajo pretežno na posodobitev in optimizacijo fizičnega in tehničnega varovanja, na dograditev aktivne požarne zaščite, na posodobitev pristopne kontrole in protivlomne zaščite, na izpeljavo izboljšav varovanja podatkov, informacij in poslovnih skrivnosti, na dograditev notranjih aktov (pravilnikov, načrtov in navodil) in na usposabljanje varnostnega osebja in zaposlenih.