Področja varnosti

V celovitem varnostnem sistemu morajo delovati vsa področja varnosti, in sicer:

• varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
• zaščita in reševanje – civilna zaščita,
• varnost in zdravje pri delu,
• varstvo pred požari (sistem aktivne požarne zaščite),
• varstvo okolja,
• fizično in tehnično varovanje območij, premoženja (zgradb, sredstev, opreme, materiala, produktov, kapitala, dokumentacije, računalniškega omrežja), osebja idr.,
• ravnanje z nevarnimi snovmi in kemikalijami,
• varstvo osebnih podatkov,
• varovanje tajnih podatkov,
• varovanje informacij,
• varovanje intelektualne in industrijske lastnine,
• varovanje poslovnih skrivnosti,
• varovanje konkurenčnih prednosti, ugleda in dobrega imena podjetja,
• notranja kontrola in notranje preiskovanje škodnih dogodkov,
• varnostna kultura in poslovna etika ter
• izobraževanje in usposabljanje zaposlenega osebja za vzdrževanje in dvigovanje stopnje varnosti.