Civilna zaščita

Področje zaščite in reševanja je urejeno z zakonom o varstvu pred naravnimi nesrečami in s predpisi, ki urejajo organiziranost in opremljenost enot Civilne zaščite na državni, mestni in lokalni ravni ter na ravni gospodarskih družb in drugih organizacij ter usposabljanje članov Civilne zaščite. Temeljna naloga sistema zaščite in reševanja na ravni gospodarskih družb je prva pomoč in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, požarih in drugih izrednih dogodkih, pri katerih pride do poškodb na ljudeh, sredstvih in opremi. 

Osnovno organiziranost Civilne zaščite v podjetju predstavljajo: Načrt zaščite in reševanja, štab Civilne zaščite ali poverjenik za Civilno zaščito, enota za prvo pomoč, enota za reševanje in služba za upravljanje z zakloniščem. Sicer pa je obseg in organiziranost Civilne zaščite v posameznem podjetju, poslovnem sistemu, koncernu, holdingu, zavodu in drugi organizaciji odvisna od velikosti organizacije, dejavnosti in ocene ogroženosti. 

Zaposleni so dolžni sodelovati v enotah Civilne zaščite in se usposabljati za prvo pomoč in za druge naloge. Usposabljanje poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Vodstvo Civilne zaščite v podjetju mora poskrbeti, da so vsi zaposleni, ki so pripadniki Civilne zaščite, poslani na usposabljanje v navedenem centru.