Obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj

V tuji in naši literaturi, pa tudi v praksi, se za področje ravnanja s tveganji uporabljajo izrazi kot so: proučevanje oziroma analiziranje tveganj (risk analysis), ocenjevanje tveganj (risk assessment), prepoznavanje tveganj (risk identification), obveščanje o tveganjih (risk communication), zavarovanje tveganj (risk insurance), kar vse skupaj lahko poimenujemo celovito obvladovanje tveganj, ki ga na kratko lahko poimenujemo z izrazom »risk management«. Za različna področja obstajajo tudi različne metodologije, ki se pa medsebojno dopolnjujejo in predstavljajo nabor ali paleto metodologij kot poslovnih orodij za obvladovanje tveganj. 

Znane in v praksi uporabljene metode obvladovanja tveganj na različnih področjih so zlasti naslednje:
• COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) za okolja z zahtevno informacijsko tehnologijo, kjer se uporablja še orodje za analizo procesov PST (Process Survey Tool) in obrazec za oceno tveganja RAF (Risk Assessment Form);
• FDICIA (Federal Deposit Insurance Incorporation Improvement Act ) za obvladovanje tveganj v bankah in drugih finančnih organizacijah;
• metodologija CoCo in metodologija vrednotenja COSO (Commitee of Sponsoring Organisation), ki je primerna za vsa podjetja in zagotavlja, da bodo vsa prepoznana tveganja tudi primerno obvladovala – ta metodologija se pretežno uporablja kot osnova vsem ostalim metodologijam;
• na področju varnosti in zdravja pri delu se uporabljajo metode PHA (Preliminary Hazard Analysis) – predhodna analiza tveganj; lahko se uporablja tudi v sklopu standardov OHSAS 18001;
• MOSAR sistemska analiza tveganj in kot najbolj poznana »Analiza drevesa napak«, pa tudi diagram vzrokov in posledic (Ishikawa diagram) oz. diagram »ribje kosti«;
• na področju varstva okolja se pogosto uporablja verjetnostna analiza tveganja PRA (Probalistic Risk Analysis), kjer je izračun tveganja formaliziran, in sicer kot produkt verjetnosti za nastop dogodka in njegovih posledic;
• druge metode kot npr.: študija HazOp, metoda »Kaj če?«, analiza FMECA, analiza drevesa dogodka idr.;
• za potrebe finančnih analiz je bilo razvitih kar nekaj modelov za analiziranje in napovedovanje finančnega zdravja podjetja, kot npr. Altmanov obrazec za ugotavljanje finančnega zdravja podjetja, Kraličkova MDA enostavna metoda, Bleirova MDA metoda, Weinrichova metoda in Beemannova metoda;
• splošno uporabna metoda upravljanja s tveganji je Universal Business Risk Model mednarodnega svetovalnega podjetja Arthur Andersen.

Bistveno je, da se k obvladovanju tveganj pristopa načrtno, organizirano, usklajeno in dolgoročno. Načrtno obvladovanje tveganj pomeni znanje, sposobnost in ravnanje podjetnikov, poslovodstev, uprav, direktorjev in varnostnega menedžmenta v podjetjih, da z določenimi metodami in tehnikami dosežejo najugodnejše razmerje med ravnijo prevzetega poslovnega tveganja in doseganjem zastavljenega cilja. 

Drugače rečeno, to pomeni, da morajo biti podjetnik, direktor, uprava in drugi sposobni prevzeti in nadzirati tako raven tveganja, ki jim zagotavlja doseganje strateških ciljev, ne da bi s tveganjem ogrozili tekoče delovanje, obratovanje in poslovanje ali celo zavrli razvoj svojega podjetja. Pri tem se je treba zavedati, da je v sklopu obvladovanja poslovnih tveganj nujno obravnavati tudi varnostna tveganja, kajti varnostna tveganja se v mnogih točkah prepletajo s poslovnimi, tržnimi in finančnimi tveganji.