Usposabljanje kriznega štaba

Usposabljanje vodje in članov kriznega štaba se izvede s pomočjo zunanjega izvajalca, ki je izdelal elaborat kriznega vodenja. Vodja kriznega štaba in zunanji izvajalec v ta namen pripravita program usposabljanja, v katerem so navedeni izvajalec, udeleženci, vsebina, metode in terminski načrt usposabljanja. 

Usposabljanje poteka na podlagi scenarijev obvladovanja izrednih dogodkov in na podlagi drugega gradiva, ki ga pripravi izvajalec usposabljanja. Po usposabljanju direktor ali uprava izda interni certifikat kot dokaz, da je posamezni član kriznega štaba usposobljen za vodenje v kriznih razmerah.