Varnostna kultura in poslovna etika

Organizacijska in varnostna kultura zaposlenih ter poslovna etika menedžmenta so pomembni sociološki poslovni in varnostni dejavniki celovitega varnostnega sistema. Zato bi lastniki in menedžment podjetij morali skrbeti, da zaposleni pri svojem delu in poslovanju upoštevajo naslednje pravne, organizacijske, varnostne in etične vrednote: 

• veljavno zakonodajo,
• poslanstvo, vizijo, poslovno in varnostno politiko ter razvojno strategijo svojega podjetja,
• notranje akte, ki vzpostavljajo notranji pravni red,
• vzpostavljene standarde kakovosti proizvodov in storitev ter varnostne standarde,
• vključenost v civilno zaščito in civilno obrambo,
• vzpostavljen varnostni režim na lokacijah in v zgradbah,
• ukrepe za zmanjševanje tveganj na delovnih mestih, protipožarne, okoljevarstvene ukrepe in druge varnostne ukrepe,
• opozorila in ukrepe varnostnega osebja,
• etična načela dela in poslovanja,
• odgovornost za storjene kršitve.

Proces dvigovanja ravni organizacijske in varnostne kulture zaposlenih in poslovne etike menedžmenta se gradi na temelju pripadnosti zaposlenih delodajalcu, na motivaciji za kakovostno delo in poslovanje, na poslovnih rezultatih in na načrtnem pristopu vodstva h korporacijski kulturi.