Varnostna funkcija

Vsaka gospodarska družba in druga organizacija si mora na podlagi veljavne zakonodaje vzpostaviti ustrezno varnostno funkcijo (varnostno delovanje). Ta funkcija ureja in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje (civilno zaščito), varstvo okolja, varstvo pred požari, varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih in tajnih podatkov, varovanje intelektualne in industrijske lastnine ter varovanje poslovnih skrivnosti. Po lastni presoji in na podlagi ocene ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj pa je v vsaki organizaciji potrebno organizirati tudi fizično varovanje z varnostniki in varovanje s tehničnimi sredstvi – tehnično varovanje območij, osebja, premoženja, kapitala in dokumentacije. 

Za posamezna področja varnosti (varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požari) je treba imenovati odgovorne osebe in jih redno usposabljati. Za izvajanje varnostne politike in za upravljanje z varnostnim sistemom pa je potrebno imenovati krovno odgovorno osebo varnostnega menedžerja.